Obchodní podmínky

Tyto podmínky nabývají platnosti dne 1. ledna 2013.

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu www.cerstveryby.eu provozovaného společností Ing. Václav Duška, IČ: 13312111.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Ing. Václav Duška, se sídlem Pokutická 1948, 432 01, Kadaň, IČ: 13312111, DIČ: CZ6903272475 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pokud je smluvní stranou podnikající subjekt, nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je považována za smlouvu kupní (smlouvu o dílo, případně jiné smlouvy), pokud jsou smluvními stranami spotřebitel a dodavatel.

Prodávající - dodavatel je obchodní společnost Ing. Václav Duška, se sídlem Pokutická 1948, 432 01, Kadaň, IČ: 13312111, DIČ: CZ6903272475, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníci našeho internetového obchodu se označují jako kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující – spotřebitel nebo jen spotřebitel, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím-spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů.

Veškeré zboží prezentované na webových stránkách www.cerstveryby.eu má informativní charakter a prodávající není povinen na něj uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení §1732 odstavec 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Pokud není kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem upozorněn ještě před vlastním uskutečněním objednávky a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu. Pak k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

4. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající poskytl kupujícímu přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupil. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

5. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 428/2002. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možné na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití a dodavatel je nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci a dodavatel, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

E-shop www.cerstveryby.eu nenesou odpovědnost za vzniklé škody, pokud zákazník vyzradí své heslo a dojde k zneužití.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít ve slovenském jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

7. Objednávka zboží ve-shopu www.cerstveryby.eu

Zboží je možné objednat následujícími způsoby:

- e-mailová objednávka

- přímo v e-shopu

-telefonicky

Veškeré objednávky provedené následujícími způsoby jsou považovány za závazné. Zrušit objednávku je možné pouze do okamžiku vyexpedování zboží. Zákazník bude informován přesným zněním dokladu o vyexpedovaném zboží. Tím se rozumí, že kupní smlouva vznikla s okamžikem expedice.

8. Cena zboží

Ceny zboží jsou vždy uvedeny včetně DPH a jsou platné v den uskutečnění objednávky. Po vyexpedování zboží zákazník zná přesnou cenu dodávky včetně navýšení o dopravné. Ceník dopravného zahrnuje i balné a vymezuje oddíl dopravy. Cenu zboží a dopravu hradí zákazník v okamžiku převzetí hotovostí.

9. Dodávka zboží

Dodávka zboží se provádí chladírenskými vozy v termo boxech, termín dodávky je po domluvě se zákazníkem.

10. Zrušení objednávky

Zákazník může zrušit objednávku bez udání důvodů do okamžiku vyskladnění zboží. (tj. byla vystavená a zaslaná přesná faktura.)

 

11. Reklamační řád

Zákazník má právo zboží reklamovat dle obecně závazných předpisů, podmíněných trvanlivostí výrobků.

Zboží je nutné zkontrolovat a případně reklamovat v okamžiku převzetí. Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel, neboť nelze ze strany e-shopu www.cerstveryby.eu prověřit manipulační a skladovací podmínky u cílového zákazníka. Skladovací podmínky u dodávaného zboží je +1°C až +5°C, trvanlivosti jsou vždy uvedeny na etiketě.